Algemene voorwaarden

1.Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten aangegaan met en door ons, alsook op de uitvoering en de betaling van al onze goederen en prestaties. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk blijkt uit een geschreven document uitgaande van onze zaakvoerder.

2.Offerte en prijs

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn pas gebonden nadat een opdracht definitief door ons aanvaard of bevestigd is. Door de enkele aanvaarding door een (mogelijke) klant komt geen overeenkomst tot stand. Offertes zijn steeds één maand geldig vanaf de offertedatum. Alle prijzen zijn exclusief BTW. In deze prijzen zijn niet inbegrepen: elektriciteit, water en parkeergelegenheid. Deze dienen door de klant te worden voorzien en bekostigd.
De goederen en prestaties worden gefactureerd zoals specifiek bepaald in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonders is bepaald, worden deze als volgt gefactureerd: 30 % van de totale prijs voorafgaandelijk aan de te leveren prestaties, vervolgens naargelang de levering van de goederen en de vooruitgang van de werken.
De facturen zijn steeds contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, tenzij anders op de factuur staat vermeld, en dit binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum.

3.Uitvoering en levering

Uitvoerings- en leveringstermijnen worden enkel ter inlichting opgegeven en zijn geenszins bindend. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst noch op niet nakoming van enige verplichting welke uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeit.

4.Annulering opdracht / overeenkomst

Bij het aangaan van een overeenkomst verplicht de klant zich tot betaling. Bij eventuele annulatie van de opdracht door de klant, is deze een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 30% van het totale bedrag, ongeacht ons recht om hogere werkelijk geleden schade te vorderen.

5.Afwijking van de opdracht / meerwerken

Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan daguren en tariefprijs van de gebruikte materialen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord, tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.
Indien tijdens de uitvoering blijkt dat kleine afwijkingen op de opdracht/ overeenkomst noodzakelijk of wenselijk zijn, kunnen wij zonder prijsaanpassing de uitvoering van de werkzaamheden wijzigen, doch zulks enkel indien dit geen nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit van de uitgevoerde opdracht. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat afwijkingen noodzakelijk zijn en dat deze afwijkingen gepaard gaan met een prijsaanpassing zal deze aanpassing geschieden in gezamenlijk overleg en schriftelijk worden bevestigd.

6.Klachten

Elke klacht in verband met de inhoud van een factuur dient schriftelijk te worden gemeld aan ons binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur. Elke klacht aangaande geleverde goederen en/of verstrekte prestaties dient schriftelijk te worden gemeld aan ons binnen de 8 dagen na levering of na de dag waarop de prestaties werden verricht. De vooropgestelde termijn geldt op straffe van onontvankelijkheid. De klacht dient steeds via aangetekende zending te gebeuren en dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, worden de geleverde goederen en prestaties geacht te zijn aanvaard en
goedgekeurd door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit, tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur, prestaties of goederen binnen de bovenstaand vermelde termijn.

7.Risicobeperking

Wij kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover wordt bewezen dat wij een zware fout of zware nalatigheid hebben begaan, in geval van opzet of indien wij een verbintenis niet hebben uitgevoerd die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de klant lijdt, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag voorzien in de overeenkomst, hoogstens tot het bedrag voorzien in de hiertoe door ons afgesloten verzekeringspolis.

8.Overmacht

Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in onzen hoofde, en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen, zoals onder meer maar niet beperkt tot: ongevallen, brand(gevaar), stakingen, uitzonderlijke klimatologische toestanden zoals sneeuw, storm, overvloedige regenval; uitzonderlijke verkeershinder, het niet toelaten van het uitvoeren op de werf door andermans verantwoordelijkheid, het niet tijdig kunnen verkrijgen van materialen enz. In geval van overmacht zal de uitvoering van de verplichtingen die aangetast zijn door de overmacht opgeschort worden gedurende de periode van overmacht. De partij die nadeel lijdt, kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

9.Opschorting of ontbinding overeenkomst

Indien de klant één van haar essentiële verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, zoals de betaling van de facturen of het klaar zetten van de werf voor onze werkzaamheden, of hiertoe gegronde vrees bestaat, zoals o.m. bij kennelijk onvermogen, faillissement, WCO of CSR, behouden wij ons het recht voor om ofwel de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld en/of nakoming van de desbetreffende verplichting ofwel om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden voor het geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte. In beide gevallen is de klant gehouden in de betaling van 30% van het totale bedrag of de eventuele hogere werkelijk geleden schade. Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn, vanwege de klant, nooit eisbaar.

10.Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot wanneer de rekening volledig vereffend is. De ten behoeve van de opdracht ingezette materialen en bedrijfsmiddelen blijven onze eigendom van, ook al zijn deze voorlopig bij de klant gestockeerd.

11.Wanbetaling

Bij niet betaling binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum is automatisch zonder ingebrekestelling en van rechtswege een verhogingsbeding verschuldigd wegens wanbetaling ten bedrage van 10% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150,00 €, onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Tevens is een conventionele verwijlsinterest verschuldigd ten belope van 10% van het openstaande factuurbedrag, vanaf de factuurdatum tot de dag van algehele betaling.
Bij niet tijdige betaling van een factuur zullen ook de andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

12.Bevoegdheid

In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd en desgevallend het Vredegerecht van het kanton Turnhout.
Het Belgisch recht is steeds van toepassing.